1.
ลือวานิช ช, ตันติวิบูลชัย น. ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. PKRU SciTech J. [Internet]. 2018 Nov. 1 [cited 2024 May 23];1(2):1-11. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/152726