จรรยาพรวัฒน์ ชนะชล, and มณีรัตน์ ปราลี. “แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด”. PKRU SciTech Journal 4, no. 1 (June 18, 2020): 33–44. Accessed May 20, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588.