บูรณปรีชา นีลวัจน์, and จิระวิชิตชัย นิเวศ. “การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย”. PKRU SciTech Journal 3, no. 1 (June 18, 2020): 15–22. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/204387.