ฝ้ายโคกสูง ปิติวรรณ, and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุขสวัสดี. “การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา”. PKRU SciTech Journal 3, no. 1 (June 19, 2020): 1–7. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/202483.