องค์วิมลการ วรพจน์, and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุขสวัสดี. “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ”. PKRU SciTech Journal 2, no. 2 (April 10, 2019): 1–6. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/182970.