สุธาวณัฐพงศ์ เฐียรเกษม, ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุขสวัสดี, and มณีรัตน์ ปราลี. “การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค”. PKRU SciTech Journal 2, no. 1 (November 13, 2018): 13–18. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/154906.