ลือวานิช ชญานิศ, and ตันติวิบูลชัย นิศากร. “ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”. PKRU SciTech Journal 1, no. 2 (November 1, 2018): 1–11. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/152726.