จรรยาพรวัฒน์ ช., and มณีรัตน์ ป. “แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด”. PKRU SciTech Journal, vol. 4, no. 1, June 2020, pp. 33-44, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588.