บูรณปรีชา น., and จิระวิชิตชัย น. “การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย”. PKRU SciTech Journal, vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 15-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/204387.