ฝ้ายโคกสูง ป., and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. “การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา”. PKRU SciTech Journal, vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 1-7, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/202483.