องค์วิมลการ ว., and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ”. PKRU SciTech Journal, vol. 2, no. 2, Apr. 2019, pp. 1-6, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/182970.