สุธาวณัฐพงศ์ เ., ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส., and มณีรัตน์ ป. “การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค”. PKRU SciTech Journal, vol. 2, no. 1, Nov. 2018, pp. 13-18, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/154906.