ลือวานิช ช., and ตันติวิบูลชัย น. “ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”. PKRU SciTech Journal, vol. 1, no. 2, Nov. 2018, pp. 1-11, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/152726.