[1]
จรรยาพรวัฒน์ ช. and มณีรัตน์ ป., “แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด”, PKRU SciTech J., vol. 4, no. 1, pp. 33–44, Jun. 2020.