[1]
บูรณปรีชา น. and จิระวิชิตชัย น., “การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย”, PKRU SciTech J., vol. 3, no. 1, pp. 15–22, Jun. 2020.