[1]
ฝ้ายโคกสูง ป. and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส., “การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา”, PKRU SciTech J., vol. 3, no. 1, pp. 1–7, Jun. 2020.