[1]
องค์วิมลการ ว. and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส., “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ”, PKRU SciTech J., vol. 2, no. 2, pp. 1–6, Apr. 2019.