[1]
ลือวานิช ช. and ตันติวิบูลชัย น., “ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”, PKRU SciTech J., vol. 1, no. 2, pp. 1–11, Nov. 2018.