จรรยาพรวัฒน์ ช. and มณีรัตน์ ป. (2020) “แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด”, PKRU SciTech Journal, 4(1), pp. 33–44. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588 (Accessed: 20 May 2024).