บูรณปรีชา น. and จิระวิชิตชัย น. (2020) “การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย”, PKRU SciTech Journal, 3(1), pp. 15–22. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/204387 (Accessed: 23 May 2024).