ฝ้ายโคกสูง ป. and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. (2020) “การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา”, PKRU SciTech Journal, 3(1), pp. 1–7. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/202483 (Accessed: 20 May 2024).