องค์วิมลการ ว. and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. (2019) “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ”, PKRU SciTech Journal, 2(2), pp. 1–6. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/182970 (Accessed: 23 May 2024).