สุธาวณัฐพงศ์ เ., ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. and มณีรัตน์ ป. (2018) “การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค”, PKRU SciTech Journal, 2(1), pp. 13–18. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/154906 (Accessed: 23 May 2024).