ลือวานิช ช. and ตันติวิบูลชัย น. (2018) “ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”, PKRU SciTech Journal, 1(2), pp. 1–11. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/152726 (Accessed: 23 May 2024).