จรรยาพรวัฒน์ ชนะชล, and มณีรัตน์ ปราลี. 2020. “แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด”. PKRU SciTech Journal 4 (1):33-44. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588.