บูรณปรีชา นีลวัจน์, and จิระวิชิตชัย นิเวศ. 2020. “การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย”. PKRU SciTech Journal 3 (1):15-22. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/204387.