ฝ้ายโคกสูง ปิติวรรณ, and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุขสวัสดี. 2020. “การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา”. PKRU SciTech Journal 3 (1):1-7. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/202483.