องค์วิมลการ วรพจน์, and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุขสวัสดี. 2019. “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ”. PKRU SciTech Journal 2 (2):1-6. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/182970.