สุธาวณัฐพงศ์ เฐียรเกษม, ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุขสวัสดี, and มณีรัตน์ ปราลี. 2018. “การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค”. PKRU SciTech Journal 2 (1):13-18. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/154906.