ลือวานิช ชญานิศ, and ตันติวิบูลชัย นิศากร. 2018. “ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”. PKRU SciTech Journal 1 (2):1-11. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/152726.