จรรยาพรวัฒน์ ช.; มณีรัตน์ ป. แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด. PKRU SciTech Journal, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 33–44, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588. Acesso em: 20 may. 2024.