บูรณปรีชา น.; จิระวิชิตชัย น. การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย. PKRU SciTech Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 15–22, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/204387. Acesso em: 23 may. 2024.