ฝ้ายโคกสูง ป.; ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา. PKRU SciTech Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–7, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/202483. Acesso em: 23 may. 2024.