องค์วิมลการ ว.; ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ. PKRU SciTech Journal, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–6, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/182970. Acesso em: 23 may. 2024.