สุธาวณัฐพงศ์ เ.; ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส.; มณีรัตน์ ป. การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค. PKRU SciTech Journal, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 13–18, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/154906. Acesso em: 23 may. 2024.