ลือวานิช ช.; ตันติวิบูลชัย น. ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. PKRU SciTech Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 1–11, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/152726. Acesso em: 23 may. 2024.