จรรยาพรวัฒน์ ช., & มณีรัตน์ ป. (2020). แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด. PKRU SciTech Journal, 4(1), 33–44. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588