บูรณปรีชา น., & จิระวิชิตชัย น. (2020). การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย. PKRU SciTech Journal, 3(1), 15–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/204387