ฝ้ายโคกสูง ป., & ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. (2020). การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา. PKRU SciTech Journal, 3(1), 1–7. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/202483