องค์วิมลการ ว., & ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. (2019). การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ. PKRU SciTech Journal, 2(2), 1–6. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/182970