สุธาวณัฐพงศ์ เ., ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส., & มณีรัตน์ ป. (2018). การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค. PKRU SciTech Journal, 2(1), 13–18. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/154906