ลือวานิช ช., & ตันติวิบูลชัย น. (2018). ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. PKRU SciTech Journal, 1(2), 1–11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/152726