(1)
จรรยาพรวัฒน์ ช.; มณีรัตน์ ป. แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด. PKRU SciTech J. 2020, 4, 33-44.