(1)
บูรณปรีชา น.; จิระวิชิตชัย น. การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย. PKRU SciTech J. 2020, 3, 15-22.