(1)
ฝ้ายโคกสูง ป.; ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา. PKRU SciTech J. 2020, 3, 1-7.