(1)
องค์วิมลการ ว.; ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ. PKRU SciTech J. 2019, 2, 1-6.