(1)
ลือวานิช ช.; ตันติวิบูลชัย น. ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. PKRU SciTech J. 2018, 1, 1-11.