[1]
ฝ้ายโคกสูง ป. and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. 2020. การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา. PKRU SciTech Journal. 3, 1 (Jun. 2020), 1–7.