[1]
องค์วิมลการ ว. and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. 2019. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ. PKRU SciTech Journal. 2, 2 (Apr. 2019), 1–6.