[1]
ลือวานิช ช. and ตันติวิบูลชัย น. 2018. ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. PKRU SciTech Journal. 1, 2 (Nov. 2018), 1–11.